Yönetmelik | Regulations

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Yönetmeliği

Madde 1: Forumun Adı ve Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu, Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi altında, Boğaziçi Üniversitesi, Binn’s House 80815 Bebek – İSTANBUL adresinde, Rektörlük denetiminde çalışmak üzere kurulmuştur. Forumun adı kısaca AÇMÖF’tür.

Madde 2: Forumun Amaçları ve Faaliyetleri

2.1: Amaçlar

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu’nun amaçları aşağıda belirtilmiştir;

  • Çoğunlukla Avrupa ve Avrupa Birliği odaklı olmak üzere, dünya gündemindeki konulara ilişkin biröğrenim süreci ve tartışma ortamı yaratmayı, sadece Türkiye düzeyindeki değil, bölgesel ve global düzeydeki sorunların nedenlerini sorgulamayı, sivil ve toplumsal düzeyindeki diyalog sürecine katkıda bulunarak olası önyargıları ortadan kaldırmayı ve ülkemiz gençlerinin de kültürlerarası öğrenme konusunda gelişmesine katkıda bulunmayı, ayrıca paylaşılan farklı görüşlerin arkasındaki toplumsal dinamiklerin analiz edilmesi,
  • Ulusal ve uluslararası alandaki siyaset, sosyal bilimler, ekonomi, iktisadi ve idari bilimler, uluslararası ilişkiler, felsefe gibi alanlar ile bunların alt dalları çerçevesinde araştırma ve incelemeler yapmak; bu konularda uzman kişi ve kuruluşların deneyimlerinden faydalanmak ve bu yolla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine bir entelektüel bilgi havuzu oluşturmak,
  • Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine eğitimlerinde ve hayatlarında kullanabilecekleri pratik ve yararlı bilgiler sağlamak,
  • Akademik alanda uzmanlarla öğrencileri bir araya getirerek disiplinlerarası araştırma alanında öğrencileri teşvik etmektir.

2.2: Faaliyetler

2.2.1

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu’nda gönüllü olarak görev alan öğrenciler tarafından hazırlanan faaliyetler, genel kurulun programlaması dahilinde hazırlanır. Gönüllü öğrenciler tarafından hazırlanan bu organizasyonlar; seminer, panel, yuvarlak masa toplantısı, vb. olabilir.

2.2.2

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu faaliyetlerini gerçekleştirmek için uzman kurum ve kişilerden maddi ve manevi destek alabilir.

2.2.3

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu faaliyetleri yıl sonunda raporlanır, resmi websitesinde (https://acmof.wordpress.com/) ve ilgili alanlarda paylaşılır.

Madde 3: Üyelik ve Oy Kullanma

3.1: Üye Olmak

Başta Boğaziçi Üniversite’nde öğrenimini gerçekleştiren öğrencilerin yanı sıra başka üniversitelerde lisans eğitimine devam eden herkes AÇMÖF’e katılabilir. Katılım için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

3.2: Üyeliğin Devamlılığı

Üyeliğin devamlılığı ve kurum içindeki görev paylaşımı adına, herkesin belirli görevlere gönüllü olması gerekmektedir. Kurum içinde bir işleve sahip olmak ve bu görevleri yerine getirmek üye devamlılığı için gerekli bir unsurdur.

3.3: Oy Kullanma

Yeni dönemde başkan (ya da başkanların) seçimi, bir göreve birden fazla kişinin aday olması veya kurumun yapısını değiştirmeye yönelik durumlarda kapalı/açık oy kullanılır.

3.3.1

Oy kullanabilmek için en az 3 ay kurumda bulunmak ve aktif görev almış olmak gereklidir.

3.3.2

Mezun öğrenciler gelecek dönem hakkında yapılacak oylamalarda hak sahibi değildir.

3.4: Üyeliği Sonlandırma

Kişinin Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimi bitmesi durumunda ya da kişisel kararı sonucu kurumdaki görevini yerine getirmek istememesi halinde kişi görevlerini başka birine devrederek üyeliğini sonlandırabilir.

Madde 4: Görevler, Yetkiler ve Görev Paylaşımları

4.1: Görevler Tanımı

4.1.1

Kurumda yer alan görevler zamanla isim değişikliğine gidebilir ve yeni görevler eklenebilir. Varolan görevler ise; Eş Başkanlar, Genel Sekreter, Sayman, Sosyal Medya Sorumlusu, Blog Sorumlusu, Panel Sorumluları, Etkinlik Sorumlusu, Akademik Sorumlu, Rapor Editörlüğü ve Yuvarlak Masa Sorumlusu’dur.

Eş Başkanlar yıllık planlamayı yapar ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi için takip ve teşviği sağlar.

– Genel Sekreter toplantı notlarını tutar, toplantı yerini ayarlar, toplantı notları paylaşı. Genel Sekreter ayrıca toplantıları yönetir ve gündemi Eş Başkanlar ile beraber belirler.

– Sayman kurumun maddi kaynaklarını kontrol ve takip eder. Kurum ve kişilerle olan anlaşmalardan sorumludur.

– Sosyal Medya Sorumlusu: Twitter ve Facebook’daki AÇMÖF hesaplarını kontrol eder. Paylaşımlardan ve paylaşımların içeriğinden sorumludur.

– Blog Sorumlusu https://acmof.wordpress.com/  adresindeki blogu kontrol eder ve paylaşımlardan sorumludur. Gönüllülerin bu bloga katkıda bulunması için kişileri teşvik eder ve akademik sorumlu ile beraber blog konularını belirler.

– Panel Sorumluları sene içinde yapılıcak panel sayısına göre belirlenir. Sorumlular panellerin içeriği, işleyişi ve konuklarından sorumludur.

– Etkinlik Sorumlusu bir ya da birden fazla kişi olabilir. Sorumluluğu içinde yapılan panelleri sahaya taşımak ve gerçek hayatta uygulamaktır.

– Akademik Sorumlu blog yazılarının içeriğinin belirlenmesi için konuları bulur ve takip eder. Ayrıca Akademik Sorumlu paneller ve etkinlikler öncesi gönüllülere çalışmaları için görevler verebilir.

– Rapor Editörü yıl sonunda yayınlanacak rapor için görev alır. Editör bir ya da birden fazla kişi olabilir.

– Yuvarlak Masa Sorumlusu bir ya da birden fazla kişi olabilir. Sene içinde kurumun içinde ya da başka kurumlarla beraber gerçekleştirilecek olan ve öğrencilerin belirlediği konular çerçevesinde gerçekleştirilen yuvarlak masaların içeriği, işleyişi ve konuklarından sorumludur.

4.1.2

Görevini yerine getiremeyen ya da aksatan gönüllüler kurumca uyarılır. Kurumun temelinde gönüllük esası yer aldığı için kimse istemediği görevleri yapmaya zorlanamaz.

4.1.3

Gönüllüler kurumdan ayrılmak istediklerinde ya da görevlerini yerine getirmedikleri takdirde faaliyetlerin devamlılığı adına görevlerini başkasına devretmeli ve kurum ile resmi bağlantılarını kesmelidir.

4.2: Yetkiler

4.2.1

Eş Başkanlar, Genel Sekreter, Sayman ve bir üye tarafından oluşturulan yönetim kurulu her sene seçimlerden sonra kurulur. Yönetim kurulu başkanı(ları) aynı zamanda forumun da başkan(lar)ıdır. Yönetim kurulundaki üyenin seçilmesi için gönüllü olan kişiler arasında açık/kapalı oylama yapılır.

4.2.2

Yönetim kurulu üçüncü maddede bahsedilen üyelik kurallarına uymak zorundadır.

4.2.3

Yönetim kurulu yapısal değişiklerde karar almak için tüm üyelere danışmak zorundadır.

4.2.4

Yönetim kurulu yaz aylarında yapılan toplantılarda dönem ve etkinlikler başlamadan seçilir. Yönetim kurulu ve üyeler haftada bir kez toplanır. Yönetim kurulu alınan karara itiraz edebilir, bu durumda oylama yeniden yapılır.

4.3: Görev Paylaşımları

4.3.1

Üyeler kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Kasti olarak görevi yerine getirmeme ya da verilen görevlerden kaçmak kurumca değerlendirilir ve kişinin üyelik işlemleri gözden geçirilir.

Advertisements